ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2009

ಹೆಂಡತಿ
ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು

ಮನೆಯಲಿದ್ದರೆ

ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ....

ಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರು

ಮನೆಯಲಿದ್ದರೆ

ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಡಪಾಯಿ.....
ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2009

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02, 2009