ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08, 2011

ಸವಾಲುಬೇರಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು
ಗಾಳಿ ಹಾಕುವುದು
ಮರಕ್ಕೆ ಸವಾಲು....


ಬಿಯರಿನಿಂದ ಟೈಟಾಗಿರಲು
ಅವನಾಕುತ್ತಾನೆ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸವಾಲು.....