ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 27, 2012

ಪರಿಮಳ
ನಲ್ಲೆ ನೀನಿಲ್ಲದಾಗ
ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಚವಿರೊಲ್ಲವೆಂದು
ಪಡೆಯದಿರು ಕಳವಳ....

ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ಸದಾ
ತುಂಬಿರುವುದು ಪರಿಮಳ.....