ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 06, 2010

ರಂಭೆಬೀಳುವಂತಾದರೆ
ರಂಭೆಯನ್ನು
ಹಿಡಿದುಕೊ ಅಂದಳು....


ಬೀಳುವ ನೆಪವನೊಡ್ಡಿ
ಆ ರಂಭೆಯನ್ನು 
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟನು....