ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2010

ತರಲೆನಲ್ಲ, ನೀ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ
ಯಾವಾಗಲೂ 
ಮುತ್ತು ತರಲೆ ಎಂದು....


ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ತಿಳಿಯಿತು 
ನೀ ಬಲು ತರಲೆ ಎಂದು.....