ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2010

ಏಕೆ....??ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು
ಮುದ್ದಾದ ನಾಯಿ
ಬೇಕೆಂದಳು ಅವನಾಕೆ....

ಅವನಂದನು
ನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಇರುವಾಗ ಅದಿನ್ಯಾಕೆ....