ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2012

ಅ(ಭ)ಯ
ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ನೀನು
ಆಗುವುದೆಂದು ಪ್ರಳಯ...

ನಡುಗುವುದೇಕಿಂದು
ಆಯಿತೆಂದು ಪ್ರಣಯ....

ಆ ಭಯ ಓಡಿಸುವೆನೆಂದು
ಕೊಡುವೆ ನಿನಗೆ ಅಭಯ.....

ಕೈ ಬಿಡುವೆನೆಂದು
ಬೇಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ....

ಮತ್ತೆಂದೂ ಬಾರದು 
ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯ....