ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2012

ಹ(ಅ)ವಳ

ನಲ್ಲೆ,

ನೀನೆ ಬೇಕೆಂದೆ

ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಹವಳ....

ರತ್ನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

ಮುತ್ತು ಅವಳಲ್ಲೆ ಇಹುದು

ಎಂದು ತಂದೆ ಅವಳ....