ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2012

ನನ(ನ್ನ) ಗಲ್ಲ


ಕೋಪವೇಕೆ ನಲ್ಲೆ....?
ನೀನೆ ಕೇಳಿದೆ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ..? ಎಂದು
ನನಗಲ್ಲ....!!!
ಈ ಮಗುವಿಗೆಂದು
ಹೇಳದೆಯೇ
ತೋರಿಸಿದೆ
ನನ್ನ ಗಲ್ಲ.......!!!! :)