ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 23, 2010

ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 09, 2010

ಮುನಿಸುಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ನಲ್ಲೆ 
ಮನದೊಳಗಿನ ಮುನಿಸು....


ಅವಳು ಬಂದು
ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಕನಸು....


ಇದಕೇಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವೆ 
ನಿನ್ನ ಮೊಗದ ಸೊಗಸು .....