ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17, 2010

ಪ್ರತಿಭಾನೀ ಹೇಳಿದೆ 

ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು  

ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು...  ಈಗೇಳು, ನೀ


     ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ರೆ
     
  ನಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಲ್ಲವೇ...?