ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2012

ಬಾಸುಮತಿ

ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂದ
ಬಾಸುಮತಿ....
ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂದ ನೀ
ಬಾ ಸುಮತಿ....
4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: